ARTISTS • TAITEILIJAT

Following artists have had their works shown at the ANT gallery:
Seuraavien taiteilijoiden töitä on ollut esillä gallerian näyttelyissä:

Annu Ahlström
Nan Andersin
Igor Baranov
Sarah Brayer
Tom Forsman
Viva Granlund
Natalia Haimi
Namiki Hajime
Tuula Hakkarainen
Pirjo Hassinen
Nora Heinonen
©Hessu
Tom Hiltunen
Yoshioga Hiroaki
Reima Hirvonen
John Holten
Petri Horttana
Jenni Hämäläinen
Linda Jakobsson-Kriventsova
Jarno Järvinen
Tomi Järvinen
Katri Kainulainen
Clifton Karhu
Lauri Karmila
Hamanishi Katsunori
Anne Kauppila
Keitsi (a.k.a. Petri Käki)
Daniel Kelly
Maila Klemettinen
Anneli Koivisto-Väisänen
Matti Kujasalo
Kaneko Kunio
Shigeki Kuroda
Kaarina Kuusisto-Lukkari
Urho Kähkönen
Risto Laasimo
Maria Laine
Marja Laine
Tarja Laine
Jesse Laitinen
Ritva Larsson
Teuvo Lehti
Rakel Liekki
Lena Lilius
Virginie Loÿ
Lauri Mannermaa
Minami Masao
Eeva Muli
Eila Mäkinen
Niclas Mäkelä
Riikka Mäkinen
Sirkku Mäkinen
Shiomi Nana
Fred Negendanck
Hilkka Niemi
Matti Nikolainen
Emilia Niskasaari
Jukka Nuutilainen
Rafael Ontiveros Bedolla
Claus Osberg
Päivi Uljas
Kati Parvia
Kristiina Parviainen
Maija Pasanen
Jukka Pehkonen
Ville Pirinen
Pamela Puntti
Sampsa Pärnänen
Tomi Rantamäki
Minja Revonkorpi
Heidi Romo
Suzuki Ryuta
Marko Saaresto
Seija Sainio
Elena Saltikoff
Heidi Savilakso
Anna Semerdjiev
Leena Seppä
Marja Seppänen
Taniguchi Shigeru
Johanna Sinkkonen
Mervi Soramies
Marko Suomi
Samuli Suonperä
Tuomo Suorsa
Shinoda Toko
Marja Väisänen-Maljonen
Minna Väisänen
Heli Vepsäläinen
Natasha Viitasaari
Antti Virkkunen
Iipa Virta
Raili Vornanen
Miia Westerlund
Kika Winter
Herra Ylppö
Konni Zilliacus

Comments are closed.